Služby

 

  • Vzdelávacie aktivity v oblasti mäkkých a tvrdých zručností

  • Vypracovanie projektov a projektových žiadostí v rámci privátnych a verejných grantových programov

  • Poradenstvo pri implementácii vlastných projektových zámerov a projektov realizovaných grantovým financovaním

  • Poradenstvo pri vyhľadávaní zdrojov na realizáciu projektových zámerov
  • Poradenstvo pre neziskový sektor, verejnú správu a samosprávu v oblasti manažmentu, financovania a rozvojových činností
  • Analýzy uskutočniteľnosti riešení a zámerov
  • Výskum v oblasti aplikovanej psychológie, sociológie a pedagogiky
  • Výskum v oblasti pracovných vzťahov (vyhľadávanie zamestnancov, hodnotenia, procesné a personálne audity, analýzy fluktuácie, návrhy riešení a stabilizačných opatrení)
  • Činnosti zamerané na inštitút zamestnanosti, práce s nezamestnanými, rekvalifikácie a odborné poradenstvo
   

 

Copyright 2012 © Studnica, n.o. Všetky práva vyhradené.