O nás

 

 

PROFIL ORGANIZÁCIE


Organizácia STUDNICA, n.o. sa od svojho vzniku zaoberá poskytovaním všeobecne prospešných služieb v zmysle platnej legislatívy so zameraním na:

 • Poskytovanie zdravotnej starostlivosti (podľa zákona 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov), a to ošetrovateľskej starostlivosti a liečebnej rehabilitácie
 • Poskytovanie sociálnych služieb (podľa zákona 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci), a to opatrovateľskej služby, humanitárnej starostlivosti, organizovanie spoločného stravovania, prepravnej služby, starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb.
 • Vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry, rekvalifikačné služby, organizovanie kurzov, školení, seminárov a konferencií
 • Realizácie publikačnej činnosti, vytváranie podmienok pre voľnočasovú činnosť všetkých vekových kategórií obyvateľstva
 • Spolupráca so štátnymi, samosprávnymi a cirkevnými inštitúciami, súkromným sektorom za účelom realizácie verejnoprospešných podujatí, projektov a cieľov
 • Vytváranie účinných prostriedkov na pomoc sociálne slabším, nezamestnaným a marginalizovaným skupinám obyvateľstva
 • 03.09.2010 nám bolo vystavené Osvedčenie o živnostenskom oprávnení na vykonávanie nasledovných živností:
 • Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
 • Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
 • Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
 • Vydavateľská činnosť
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

 

Počas roku 2011 organizácia STUDNICA, n.o. vykonávala činnosti výlučne uvedené v daných registroch s prioritným zameraním na vzdelávacie, poradenské a manažérske aktivity vyplývajúce z projektových zámerov našich klientov a partnerov.

 

ORGÁNY

 

Správna rada

Správna rada je najvyšším orgánom neziskovej organizácie tvorená piatimi členmi. Štyroch členov správnej rady menuje a odvoláva zriaďovateľ STUDNICA, n.o., piateho člena volia a odvolávajú vlastní členovia správnej rady.

 

Dozorná rada

Dozorná rada je kontrolným orgánom neziskovej organizácie, ktorá vykonáva kontrolu v oblasti riadneho hospodárenia s majetkom organizácie a podáva návrhy na opatrenia v prípade zistených nezrovnalostí.

 

Riaditeľ
Riaditeľ je štatutárnym orgánom, ktorý koná v mene neziskovej organizácie a riadi jej činnosť.

 

Zamestnanecká štruktúra
V prvom kvartáli roku 2011 bolo v trvalom pracovnom pomere organizácie 6 zamestnancov. V priebehu roku sa následne upravoval personálny stav z dôvodu ukončenia viazaných aktivít a rozširovania odborných činností na 10 zamestnancov v čiastočnom pracovnom pomere. Tento stav bol k 31.12.2011 zachovaný.

 

PREHĽAD ČINNOSTÍ

V roku 2011 bola činnosť organizácie prioritne smerovaná do vzdelávacích aktivít formou zvyšovania všeobecnej a odbornej úrovne dospelých. Prostredníctvom vlastných lektorov sme poskytovali vzdelávania v oblasti mäkkých a tvrdých zručností, vykonávania analyticko-poradenskej činnosti v oblastiach personálnych politík a prípravy vzdelávacích plánov podľa jednotlivých úrovní cieľovej skupiny. Sekundárnou oblasťou činností organizácie STUDNICA, n.o. bol výkon projektového a finančného riadenia v oblasti verejných a privátnych grantových schém.

 

Základný prehľad jednotlivých činností:

 • Podpora pri projektovom riadení a implementácii projektov v rámci verejných a privátnych grantových schém, vrátane spracovávania projektových zámerov a cieľov partnerov a klientov (hlavne v intenciách Ministerstva životného prostredia SR, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstva hospodárstva SR, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a privátnych národných, či medzinárodných grantov).
 • Vzdelávacia činnosť v oblasti všeobecného a odborného vzdelávania primárne pre neziskový sektor a samosprávne orgány. Hlavnými oblasťami vzdelávacích aktivít boli kurzy v oblasti mäkkých zručností, odbornej kvalifikácie a poskytovania sociálnej starostlivosti
 • Poradenské aktivity v oblasti spracovávania hodnotenia a analytických činností, návrhov opatrní a rozvojových plánov
 • Realizácia aplikovaného výskumu v oblasti psychológie, sociológie a pedagogiky.
 • Výkon sociálnej práce v regióne so zameraním na osoby ohrozené sociálnym vylúčením a sociálne vylúčené

 

Klienti

Klientské portfólio sa rovnako, ako v predchádzajúcom období, skladalo z jednotlivcov a organizácií pôsobiacich v komerčnej sfére, verejnej správe a samospráve a v neziskovom sektore. Najvýznamnejší podiel klientov predstavuje aktuálne korporátna klientela, kde vykonávame odborné vzdelávacie aktivity zamerané na posilňovanie pracovných zručností a opatrení personálnych politík. Hlavným cieľom v tejto oblasti je zvyšovanie kvalifikácie a pracovných kompetencií zamestnancov. V oblasti verejnej správy a miestnej samosprávy boli poskytované hlavne služby súvisiace s poradenskou a manažérskou činnosťou v oblasti implementácie projektových zámerov.

 

Poslanie
Poslaním neziskovej organizácie STUDNICA, n.o. je poskytovanie všeobecne prospešných služieb so zameraním na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, sociálnych služieb, výchovy, vzdelávania, rekvalifikácií, publikačná činnosť, spolupráca so štátnymi a samosprávnymi organizáciami a vytváranie účinných prostriedkov na pomoc sociálne slabším, v zmysle zakladacej listiny, stanov a príslušného registra.
Poslanie a ciele organizácie v roku 2011 boli zamerané na:

 • Stabilizáciu organizácie ako prvku partnerskej siete extraregionálneho charakteru
 • Stabilizáciu kmeňového portfólia služieb a klientov
 • Profiláciu činností zameraných na vzdelávanie, výskum a konzultačné intervencie

 

Realizované činnosti

Prehľad činností realizovaných v roku 2011:

 • Poradenstvo pri projektových konceptoch a plánovaných zámeroch pre samosprávne organizácie a školské zariadenia vo všetkých stupňoch.
 • Vzdelávacie činnosti v oblasti mäkkých zručností so zameraním na oblasť zvyšovania pracovných kompetencií a kvalifikácie v pracovnom procese, stabilizácie na trhu práce a intervenčné opatrenia pri riešení zamestnanosti (zamerané na posilnenie uplatniteľnosti na trhu práce, vyhľadávanie pracovných príležitostí, personálne riešenia pre zamestnávateľov).

 • Realizácia aplikovaného výskumu v oblasti personálnych politík zamestnávateľov, optimalizácia kompetenčných modelov, stratégií rozvoja organizácií v strednodobom horizonte so zameraním na personálny substrát a poradenstvo v oblasti rozhodovacích procesov na rôznych úrovniach riadenia.

 • Príprava a postupná implementácia prezentačného motívu organizácie (zmena farebnej schémy, tlačovín a vizuálnych motívov) vrátane sfunkčnenie webovej stránky. Jej úplné dokončenie sa predpokladá v roku 2012.
 • Zároveň sme vynakladali snahu o vybudovanie a implementáciu koncepcie psychologicko-pedagogického poradenstva v nadväznosti na budovanie kariérneho a dlhodobého vzdelávania.

CIELE 2012
Pre nadchádzajúce obdobie patrí medzi hlavné ciele organizácie vypracovanie projektového zámeru na efektívne využívanie materiálnych a technických prostriedkov, ktoré sme nadobudli počas realizácie odborných školení. V konkrétnej rovine sa táto aktivita týka využitia priestorov a tkáčskeho stavu, ktorý je v súčasnosti zakonzervovaný na východnom Slovensku.
Za dlhodobejší cieľ bolo stanovené vypracovanie koncepčného rozvoja a spustenia prevádzky Domova sociálnych služieb / Zariadenia pre seniorov v Dobšinej, k objektu ktorého máme v súčasnosti spracovanú projektovú dokumentáciu a právoplatné stavebné povolenie. Vzhľadom k finančnej náročnosti uvedeného zámeru sú však tieto aktivity závislé na grantovom financovaní.
Zároveň sme do roku 2012 presunuli plánované spracovanie ucelenej koncepcie pre získanie oprávnenia na poskytovanie služieb Agentúry podporovaného zamestnávania, pričom paralelný projekt by mal byť zameraný na podporu pedagogicko-psychologického poradenstva s väzbou na podporu trhu práce.
STUDNICA, n.o. sa v súčasnosti zameriava na vzdelávacie služby so zameraním na zvyšovanie kvalifikácie osôb ohrozených sociálnym vylúčením a odbornými vzdelávacími aktivitami pre zamestnancov verejnej a korporátnej sféry. Našim cieľom je preto v dlhodobom horizonte prostredníctvom doplnkového vzdelávania poskytovať také služby, ktoré vedú k napĺňaniu osobnostných a profesijných potrieb jednotlivcov a skupín tak, aby dokázali progresívne posilňovať svoje postavenie na trhu práce.

 

Copyright 2012 © Studnica, n.o. Všetky práva vyhradené.